Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i deszczowych

Rozwiązania techniczne oraz etapy budowy sieci wod-kan i deszczowych jest opisem zrealizowanym na podstawie inwestycji związanej z rozbudową ulicy Łodygowej w Warszawie. Ze względu na przebieg trasy budowy rurociągów przez obszar o gęstej zabudowie mieszkaniowej i usługowej- skrzyżowań oraz ruchu pojazdów po drodze wojewódzkiej nr.634 sama koordynacja budowy sieci wymaga sprawnego nadzoru nad Firmami realizującymi proces budowy.

W kolejnych wpisach do artykułu przybliżymy wytyczne jakościowe i materiałowe omawianej inwestycji, przedstawimy problematykę związaną z odwodnieniem wykopów, zabezpieczeniem prowadzonych robót ziemnych przy budowie sieci wod-kan oraz dodamy duuużą foto-relację z prowadzonych robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych.

Budowa sieci wod-kan studnia kanalizacji sanitarnej

Istniejące sieci i uzbrojenie terenu wymagają od wykonawcy branży wod-kan i deszczowej szczególnego podejścia do lokalizacji urządzeń podziemnych już istniejących oraz wykonywania prac i zaleceń branżowych wykonywanych pod nadzorem użytkowników /administratorów/ danej infrastruktury.

Całość prac obejmuje budowę oraz modernizację poniższej infrastruktury:

 • sieci energetyczne /energetyka i oświetlenie/
 • sieci teletechniczne /światłowód, telefon/
 • sieci deszczowe /budowa odwodnienia drogi/
 • sieci wod-kan /budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu/
 • sieci gazowe /budowa rurociągów gazowych/

Wymagana jakość i klasa materiałów przy budowie sieci wod-kan i deszczowych

W przypadku opisywanej inwestycji projektowane sieci wod-kan zlokalizowane będą w ciągu jezdni prowadzącej od ul. Radzymińskiej w Warszawie  do granicy miasta stołecznego. /Warszawa-Ząbki/. Umieszczona infrastruktura kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągowa musi spełniać najwyższe wymagania techniczne ze względu na umieszczenie jej bezpośrednio w jezdni oraz terenach związanych z pasem drogowym. Budowa przewodów poszczególnych branż jest prowadzona tak aby istniała możliwość normalnej eksploatacji-konserwacji poprzez zlokalizowane w pasie drogi przepusty, rury osłonowe i kanały techniczne.

Zastosowane rozwiązania techniczne przy budowie kanalizacji deszczowej

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych  /WIPRO/ z wbudowaną zintegrowaną uszczelką. Średnica przewodów sieci deszczowej Dn500-Dn1800. Przykanaliki z rur PP litych /SN10/.

Studnie betonowe i wpusty kanalizacji deszczowej

Na kanałach kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o średnicy Dn 1200, 1500 i 2000mm wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych. Włazy żeliwne /kanałowe/ klasy B125 i D400 kN w zależności od lokalizacji studni. /droga, pobocze, chodnik, zieleń/

 • klasa wytrzymałości nie mniej niż B45 (C35/45 wg PN-EN-206-1)
 • wodoszczelność (W8)
 • nasiąkliwość (nw do 5%)
 • mrozoodporność (F-150)

Betonowe wpusty deszczowe /guliki-beczki/

Drogowe wpusty betonowe zostaną wykonane z kręgów prefabrykowanych Dn 500mm z osadnikiem 0,95m i nasadą żeliwną /D400/ z zawiasem i ryglem. Części denne zarówno studni betonowych i wpustów drogowych należy wykonać jako monolityczne dla zachowania szczelności instalacji.

Kanalizacja sanitarna- zadanie budowa sieci wod-kan w ul. Łodygowej w Warszawie

Również w przypadku sieci kanalizacyjnej zastosowano wysokie wymagania związane z jakością materiałów wod-kan umieszczonych w gruncie. Główna sieć kanalizacji grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PP litych jednorodnych o sztywności obwodowej SN 10 kN/m2 łączonych poprzez kielich z umieszczonym wewnątrz uszczelnieniem /wg PN-EN 1852-1:2010/. Z tego samego materiału zaprojektowano również przyłącza kanalizacyjne, które już w trakcie budowy głównego kanału sanitarnego są doprowadzane do granic nieruchomości znajdujących się po drodze budynków jednorodzinnych i wielolokalowych, firm i innych obiektów.

Budowa sieci wod-kan- studnie kanalizacyjne na kanale głównym

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie Dn 1200mm zgodne z parametrami i wytycznymi Warszawskiego MPWiK dotyczącymi budowy i projektowania sieci kanalizacyjnych „Wytyczne do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych

 • Za normą PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, stosować beton klasy C35/45 o w ≤0,45; cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3; kruszywo grube łamane bazaltowe; nasiąkliwość betonu 5%; wodoszczelność W10.
 • W studzienkach należy stosować stopnie złazowe zgodnie z normą PN-EN 13101:2005. Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności, rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odległości 0,15 m od ściany studzienki, wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normą PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo – Żeliwo szare, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym, osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej. Stopnie złazowe mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, ośrednicy 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej. Do puszczalne jest stosowanie drabinek złazowych zgodnie z normą PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych
 • Należy stosować włazy kanałowe okrągłe, o średnicy DN 600 mm, klasy D400 kN (w drogach, poboczach niezabezpieczonych barierami) zgodnie z normą PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań, z korpusem z żeliwa o wysokości w zakresie 140 mm÷150 mm. Należy stosować pokrywy wentylowane z wypełnieniem betonowym klasy C 35/45. Głębokość korpusu musi mieścić się w zakresie 140÷150mm, a głębokość osadzenia pokrywy w korpusie włazu kanałowego musi wynosić minimum 50 mm zgodnie z normą jw. Włazy kanałowe muszą być w całości zabezpieczone antykorozyjnie.
 • Dla zwieńczenia studzienki położonej w pasie drogi należy pod włazem zastosować pierścień odciążający z betonu o parametrach jak kręgi betonowe.
 • Prefabrykowany element płyty dennej powinien stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej oraz posiadać gotową, wykonaną fabrycznie kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi, uniemożliwiającymi infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał i spocznik
 • Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej.
 • Kinetę dla studzienek betonowych należy wykonać z betonu klasy minimum C 50 – kinetę wykonać zgodnie z rys. szczegółowym studni.
 • Dopuszcza się stosowanie wkładek z tworzyw sztucznych do kinet studzienek betonowych
 • Studzienki wykonane z elementów prefabrykowanych należy posadowić na płycie żelbetowej z betonu C 12/15 o grubości minimum 0,15 m i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o minimum 0,10 m;
 • Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych.
 • Wysokość komory roboczej, mierzona od półki do płyty stropowej, powinna wynosić nie mniej niż 2 m.
 • Wysokość komory roboczej w studzience nie powinna być mniejsza niż 2 m;
 • W przypadku, gdy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić wysokości 2 m, dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2m;
 • Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3 m powinny być wykonane z prefabrykatów o średnicy wewnętrznej 0,80 m z betonu klasy C35/45;
 • Długość komory roboczej, mierzona wzdłuż przepływu, powinna wynosić minimum 1,20m.
 • Promień kinety w komorze powinien wynosić od 1,5 do 5 D, gdzie D to średnica kanału dopływowego. W celu ograniczenia wytracania prędkości płynących ścieków zaleca się stosowanie maksymalnie dużych promieni kinety.
 • Dla studni kaskadowych minimalny przepad przyjąć jako 1,0 m, a jego włączenie wykonać w osi kanału głównego.

Sieć wodociągowa- Warszawa wytyczne budowa wod-kan

W przypadku budowy sieci wodociągowej którą przekazujemy do eksploatacji MPWiK w Warszawie “lista kontrolna” zawierająca esencję wytycznych poniżej:

 • sieć z żeliwa sferoidalnego wodociągowego, na ciśnienie nominalne 1 MPa
 • rury kielichowe muszą być łączone na kielichach w sposób elastyczny, w komplecie z uszczelką typu TYTON
 • kształtki kołnierzowe wodociągowe muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie nominalne 1 MPa

cdn . …….

zobacz także:

Jak napisać IBWR przy wykonywaniu robót ziemnych

Jak wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

Średnia ocena
0 na 5 gwiazdek. 0 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl