Co to jest przyłącze, wodomierz, kanalizacja …..

Wyjaśnienie terminów i definicji z działu wodociągi i kanalizacja

Przyłącze wodociągowe – sieć wodociągowa

Co to jest przyłącze wodociągowe?Przyłącza i sieci wodociągowe

Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Co to jest wodomierz główny i zestaw wodomierzowy?

Wodociągowe i kanalizacyjne przyłącza


Wodomierz główny jest to przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

Zestaw wodomierzowy składa się z wodomierza głównego oraz dwóch zaworów/zasuw odcinających umieszczonych przed i za wodomierzem.

Czym jest zawór antyskażeniowy?

Zawór antyskażeniowy jest urządzeniem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym. Urządzenie tu służy zabezpieczeniu wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.

Jakie są różnice między przewodem magistralnym i rozdzielczym?

Przewód magistralny jest to przewód wodociągowy  stanowiący główny rurociąg dystrybucyjny, na ogół bez podłączeń do odbiorców, który zasila w wodę sieć przewodów rozdzielczych. Przewód rozdzielczy jest to przewód rozprowadzający wodę z przewodów magistralnych do przyłączy wodociągowych. Przewody rozdzielcze stanowią również źródło wody na cele przeciwpożarowe w ilości wynikającej z przepustowości sieci wodociągowej w danym rejonie.

Przyłącze kanalizacyjne – sieć kanalizacyjna

Co to jest przyłącze kanalizacyjne i urządzenie kanalizacyjne?Przyłącze i sieć kanalizacyjna

Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Urządzenie kanalizacyjne jest to odcinek przewodu kanalizacyjnego od kanału do granicy nieruchomości gruntowej.

Co to jest studnia rewizyjna, rewizja na przyłączu kanalizacyjnym?

Studnia rewizyjna/inspekcyjna jest to studnia kanalizacyjna służąca do kontroli jakości odprowadzanych ścieków i do czyszczenia przyłącza kanalizacyjnego w razie zapchania. Rewizja jest to element instalacji wod-kan umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Co to jest sieć kanalizacyjna /ogólnospławna, ściekowa, deszczowa/

Sieć kanalizacyjna jest to układ przewodów wraz z uzbrojeniem, którym odprowadzane są ścieki od przyłączy kanalizacyjnych do odbiornika, którym mogą być urządzenia oczyszczające ścieki, wyloty kanałów służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także przepompownie ścieków.

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna są to kanały służące do odprowadzenia ścieków komunalnych: mieszaniny ścieków bytowych z wodami opadowymi lub roztopowymi jak również ze ściekami przemysłowymi.

Sieć kanalizacyjna ściekowa są to kanały służące wyłącznie do odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych.

Sieć kanalizacyjna deszczowa są to kanały służące wyłącznie do odprowadzenia ścieków (wód) opadowych, wód gruntowych (odwodnienia wykopów, drenaży), odwodnienia magistral i komór dla zasuw wodociągowych i ciepłowniczych.

Kanał przełazowy czy nieprzełazowy?

Kanał przełazowy jest to kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m,

Kanał nieprzełazowy jest to kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m,

Do czego służy zasuwa burzowa?

Zasuwa burzowa  jest to urządzenie służące do zabezpieczenia przed zalewaniem ściekami z zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odpływowym lub podłączeniu kanalizacyjnym.

Ścieki bytowe, opadowe, przemysłowe, komunalne

Ścieki bytowe są to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ścieki opadowe (deszczowe) są to wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Ścieki przemysłowe są to ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Ścieki komunalne są to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Średnia ocena
5 na 5 gwiazdek. 1 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl