IBWR przy wykonywaniu robót ziemnych wzory i omówienie

Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót IBWR roboty ziemne sporządzamy podczas prowadzenia robót budowlanych. Obowiązek dostarczenia dokumentu IBWR wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

§ 2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Gdy jesteśmy Firmą podwykonawczą uczestniczącą w procesie budowlanym- jesteśmy zobligowani dostarczyć kierownikowi budowy IBWR będący opisem BHP naszej specjalności, uwzględniający zagrożenia wynikające podczas prowadzenia robót ziemnych.

IBWR dla robót ziemnych jest tak naprawdę “załącznikiem” do wcześniej stworzonego planu BIOZ- przygotowanego przed rozpoczęciem inwestycji.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 podstawowe obowiązki projektanta ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

ibwr roboty ziemne przykładowa instrukcja bezpiecznego wykonywania prac

Przykładowa Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Pobierz TU IBWR roboty ziemne /PDF, DOC/

IBWR roboty ziemne

Podstawowe punkty i dane, zawarte w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Dane inwestycji

Informacje o rodzaju prowadzonych prac, nazwa i adres inwestycji, dane firm będących wykonawcą, podwykonawcą, generalnym wykonawcą.

Wykonawca

Informacje o Firmie wykonawczej, kto i kiedy sporządził, zaakceptował i nadzoruje omawiany dokument ibwr prac ziemnych.

Planowany termin wykonywania prac i miejsce ich realizacji zawarty w IBWR roboty ziemne

W tej części umieścimy planowane daty rozpoczęcia i zakończenia robót ziemnych, miejsce ich realizacji, sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Często w tej części instrukcji /IBWR/ podajemy czynniki pogodowe i ich wpływ na wykonywane prace ziemne. Określimy również w tej części dokumentu zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych /wypadek przy pracy/ – wskażmy w tej części kogo powiadomić i jak postępować w przypadku awarii, zdarzenia lub wypadku.

Zakres i kolejność wykonywania robót budowlanych

Instrukcja w tej części IBWR roboty ziemne określa etapy pracy, sposób jej wykonywania oraz zawiera zagrożenia i działania jakie podejmuje pracodawca i pracownik podczas prowadzonych prac ziemnych. Określmy w tej części jak zabezpieczyć miejsce budowy i w jakie środki ochrony indywidualnej w danym etapie prac powinien być “wyposażony” pracownik. Tą część IBWR wykonaj najlepiej w formie tabeli i umieść wydruk na tablicy informacyjnej w pomieszczeniu socjalnym.

Wykaz pracowników uczestniczących w robotach ziemnych

Może nie do końca wykaz lecz informacja o zasobach ludzkich niezbędnych do wykonania prac. Określ jasno kto jest kim, jaki ma zakres obowiązków i odpowiedzialności, jakie kwalifikacje i jakie zajmuje stanowisko w Firmie.

Wykaz maszyn, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania

W tym dziale IBWR określ jakie maszyny – koparki uczestniczą w robotach ziemnych, stwórz listę urządzeń i sprzętu, określ ich przeznaczenie oraz podaj jakie kwalifikacje powinna posiadać kadra do obsługi danej maszyny czy urządzenia. Pod listą zawierającą wykaz sprzętu podpisz poniższe oświadczenie:

Niniejszym oświadczam, że ww. sprzęt jest dopuszczony do użytkowania, do ruchu, posiada aktualne, zgodne z przepisami badania techniczne oraz środowiskowe, w pełni sprawny i znajduje się w stanie zapewniającym realizację ww. budowy zgodnie z właściwościami zapewnionymi przez producenta. Dla uchylenia wątpliwości Podwykonawca gwarantuje odpowiednią jakość oraz użyteczność sprzętu i jego gotowość pod względem technicznym i eksploatacyjnym. Wykonawca oświadcza, iż osoby obsługujące sprzęt posiadają odpowiednie uprawnienia, są przeszkolone pod względem BHP oraz posiadają aktualne badania lekarskie, w tym psychologiczne (lub świadectwa kwalifikacyjne)

mini-koparka.pl IBWR prace i roboty ziemne

Środki ochrony indywidualnej oraz substancje i materiały niebezpieczne

Tu umieszczamy tabelkę z piktogramami i nazwą środków ochrony. Oczywiście w zestawieniu podajemy potrzebne elementy ochrony indywidualnej związane z naszymi pracami.

W części zawierającej substancje i materiały niebezpieczne używane na budowie przy pracach ziemnych w IBWR wpisujemy paliwa używane do napędu naszych koparek, zagęszczarek i innych maszyn napędzanych olejem napędowym lub benzyną.

Ostatnia strona Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Tu umieszczamy wykaz naszego personelu z podziałem na stanowiska oraz miejscem na podpis pracowników. Podpis na liście jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z IBWR oraz listą osób dopuszczonych do wykonywania prac.


Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Ziemnych

Dla kogo wzór IBWR przygotowany przez nasz serwis robót ziemnych?

Lekko modyfikując nasz wzór IBWR robót ziemnych /dostępny w formacie PDF i DOC/ wykorzystasz dokument przy pracach związanych z:

  • robotami ziemnymi
  • budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych
  • prowadzeniem instalacji elektro – energetycznych
  • montażem oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, szamb etc.
  • wykopami pod wszelkie media, budynki i infrastrukturę towarzyszącą budynkom i budowlą ….

Średnia ocena
5 na 5 gwiazdek. 1 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl