Przepompownie ścieków

Wstęp- informacje ogólne pompownie ścieków

Przepompownie ścieków stosuje się w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi. Obiekty te są nieodłącznym elementem systemów sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Stosujemy je tam, gdzie spływ grawitacyjny ścieków jest niemożliwy ze względu na hipsometrię terenu. Przepompownie w odróżnieniu od spływu grawitacyjnego wymuszają przepływ ścieków.

Ze względu na usytuowanie przepompowni i powiązanie z układem sieci kanalizacyjnej rozróżnia się rodzaje przepompowni:Komora przepompowni ścieków

 1. przepompownie pośrednie – położone w obrębie jednego układu. Przepompownie te mają na celu spłycenie ułożenia kanału na dalszym jego odcinku i stosowane są w płaskich rozległych zlewniach;
 2. przepompownie strefowe – stosowane są przy kanalizowaniu terenów o dużym zróżnicowaniu wysokościowym;
 3. przepompownie rejonowe – budowane w przypadku rozszerzenia na nowe rejony zlewni układu kanalizacyjnego istniejącego;
 4. przepompownie centralne – stosowane na głównym kolektorze u wylotu na oczyszczalnię ścieków. Zadaniem tych przepompowni jest takie wysokościowe usytuowanie obiektów oczyszczalni, aby mógł być zapewniony grawitacyjny przepływ ścieków przez oczyszczalnię przy wszystkich stanach wody w odbiorniku;
 5. przepompownie u wylotów kanałów deszczowych i u wylotów burzowców – stosowane w przypadku, gdy nie można grawitacyjnie odprowadzić odpływów z kanałów do odbiornika.
pompownie

Układ technologiczny przepompowni zależny jest od:

 1. warunków hydrologicznych w miejscu budowy obiektu,
 2. wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia przepompowni,
 3. rodzaju zastosowanych pomp,
 4. położenia pomp w stosunku do zwierciadła ścieków w kanale doprowadzającym,
 5. stopnia automatyzacji przepompowni.

Podział pompowni ze względu na użyte sterowniki przepompowni:

 1. sterowane ręcznie – wszelkie decyzje zmiany dotyczące pracy przepompowni dokonywane są przez obsługę;
 2. sterowanie półautomatyczne – część funkcji przepompowni realizowana jest automatycznie, część ręcznie;
 3. sterowanie automatyczne – praca przepompowni jest automatyczna.

Rodzaje przepompowni ze względu na wyposażenie:

 1. z urządzeniami do zatrzymywania lub rozdrabniania skratek lub bez,
 2. z urządzeniami do pomiaru natężenia przepływu ścieków lub bez,
 3. z pompami zatapialnymi lub suchymi.

Przepompownie ścieków, w zależności od stopnia zanieczyszczenia cieczy, mogą być wyposażone w pompy z tzw. wolnym przelotem lub rozdrabniaczem.

W zależności od warunków pracy pompy mogą być: ze stałą prędkością obrotową wirnika, ze zmienną prędkością obrotową silnika (współpracujące z falownikiem) lub tzw. soft startem. Natomiast ze względu na zabezpieczenie silnika – silniki mogą być: zwykłe albo przeciwwybuchowe (ze znakiem EX).

Zakres zmian parametrów pracy pompy obrazuje jej charakterystyka.

Dla pełnej przydatności agregatu pompowego konieczna jest znajomość: charakterystyki pompy, krzywej sprawności agregatu, krzywej poboru mocy na wale pompy, prędkości obrotowej wirnika, charakterystyki kawitacyjnej (w przypadku pomp ssących). Kawitacja jest to zjawisko polegające na tworzeniu się pary cieczy wskutek miejscowego obniżenia ciśnienia.

Pompy mogą pracować wg niżej wymienionej technologii:

 1. w połączeniu równoległym na jeden lub kilka rurociągów tłocznych,
 2. w połączeniu szeregowym.

Współpraca pomp w połączeniu szeregowym polega na pompowaniu cieczy pompami montowanymi jedna za drugą. Współpraca pomp połączonych równolegle polega na jednoczesnym pompowaniu cieczy przez pompy znajdujące się w układzie do wspólnych rurociągów tłocznych.

Układ pomp odpowiednio dobrany to pompa zapewniająca wymaganą wysokość podnoszenia Hp i wydajność Qp.

Niniejsze opracowanie dotyczy pompowni ścieków zlokalizowanych na terenie …….. , zawiera informacje eksploatacyjne obiektów oraz DTR-ki urządzeń pompowych zamontowanych w poszczególnych obudowach pompowni.

Przeznaczenie, opis konstrukcji

Przepompownie ścieków są kompletnymi urządzeniami zbiornikowo-pompowymi w systemie kanalizacji ciśnieniowej.

Przeznaczone są do transportu ścieków na większą odległość lub na „wyższy poziom”.

Zbiornikowe przepompownie ścieków są stosowane w układzie grawitacyjno-tłocznym gdzie ścieki z sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej spływają bezpośrednio do zbiornika pompowni, skąd za pomocą pomp zatapialnych są tłoczone do studni zbiorczej /rozprężnej/.

Przepompownia jest kompletnym obiektem wyposażonym w instalację i armaturę hydrauliczną oraz układ sterowania elektrycznego.

Wewnątrz zbiornika zainstalowane są pompy zatapialne. Pompy połączone są z instalacją hydrauliczną za pomocą szybko-złączy znajdujących się na kolanach stopowych w przypadku pompowni przydomowych /pompownia ścieków Klasztorna/ pompa jest zawieszona na rurociągu pe rozpinanym szybko-złączem gwintowanym. Pompy w przepompowniach sieciowych opuszcza się do zbiornika na prowadnicach rurowych.

Łączą się one z instalacją hydrauliczną bez konieczności wchodzenia do zbiornika. Do opuszczania i podnoszenia pomp służą łańcuchy, których końce zawiesza się na zaczepach u góry zbiornika. Podnoszenie pomp do góry powoduje automatyczne odłączenie zespołu od kolana i umożliwia wyjęcie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przeglądu.

Na rurociągu tłocznym zainstalowane są zawory zwrotne zapobiegające wstecznemu przepływowi pompowanych ścieków oraz zasuwy odcinające umożliwiające zamknięcie przepływu. Z rurociągu pompowni ciecz kierowana jest do rurociągu tłocznego zewnętrznego do zlokalizowanej na sieci studni rewizyjnej rozprężnej.

Praca pomp jest sterowana przez automatyczny układ elektryczny, zamontowany w szafce sterowniczej.  Sygnały sterujące pracą pomp pochodzą z sondy hydrostatycznej oraz wyłączników pływakowych.

W przypadku awarii związanych z przekroczeniem poziomów maksymalnych lub minimalnych, uszkodzeniem urządzeń pompowych system informuje poprzez odpowiednie informacje /lampki sygnalizacyjne, informacje wyświetlane na sterowniku urządzenia, SMS/ konserwatora o zaistniałej usterce.

Eksploatacja pompowni ścieków

Eksploatacja pompowni ścieków powinna przebiegać zgodnie z dokumentami ruchowymi poszczególnych składowych części i urządzeń .

W czasie eksploatacji pompowni mogą wystąpić różnego rodzaju problemy eksploatacyjne. Ich zakres i częstotliwość jest zależna od przestrzegania reguł prowadzonych prac konserwacyjnych, terminów bieżących przeglądów i zabiegów eksploatacyjnych. Obecnie produkowane pompy i urządzenia gwarantują, pod warunkiem właściwej eksploatacji długą i bezawaryjną pracę.

Prawidłowa eksploatacja przepompowni ścieków wymaga okresowych przeglądów zespołów i podzespołów zainstalowanych w przepompowni.

Szczególną uwagę powinno się zwrócić na:

 • pompy /czy nie są zamulone, przytkane, dobrze osadzone w szybkozłączu/
 • sondę hydrostatyczną i regulatory pływakowe /uszkodzenia mechaniczne, oklejenie zawiesinami i tłuszczem, położenie wysokościowe w pompowni/
 • instalację hydrauliczną /czy nie jest uszkodzona mechanicznie, nie posiada wycieków/
 • instalację elektryczną /czy nie jest uszkodzona mechanicznie, zamocowanie/

Przyczyny wadliwej pracy pompowni mogą być różne. Poniżej w tabeli przedstawiono najczęstsze objawy zakłóceń, które mogą wystąpić podczas eksploatacji , ich możliwe przyczyny a także metody kontroli oraz środki zaradcze.

Objawy podczas pracy Możliwe przyczyny Sposób rozwiązania problemu
 

 

 

Drgania – głośna praca urządzeń pompowych

Powietrze w rurociągu tłocznym lub pompie Odpowietrzyć armaturę, przejrzeć instalację
Kawitacja Sprawdzić drożność pompy przy wylocie
Zły stan rurociągów-mocowań Poprawić mocowanie urządzeń zapięcie szybko-złącza
Wirnik pompy zanieczyszczony Oczyścić wirnik oraz kanały pompy
Zła praca zabezpieczeń pompy /pływaki-sonda hydrostatyczna/ Oczyścić pływaki oraz sondę dokonać regulacji położenia
 

 

 

Grzanie się pompy, wyrzucanie zabezpieczeń termicznych, dłuższy niż zwykle czas pracy w stosunku do postoju

Praca „na sucho” Sprawdzić działanie sondy oraz pływaka od sucho-biegu
 Praca poza zalecanym zakresem w dolnej części charakterystyki Oczyścić wirnik oraz wlot i wylot pompy
Silne drgania pompy powodujące ocieranie części wirujących o części nieruchome  Nawinięte nieczystości na wirnik oczyścić pompę, sprawdzić uszczelnienie, łożyskowanie oraz rozdrabniacz pompy
 

 

 

Utrata parametrów wydajnościowych

Uszkodzenie zespołu pompowego Sprawdzić, oczyścić pompę ewentualnie naprawić
Zatkanie pompy, rurociągu, zasuwy, Oczyścić armaturę oraz pompę
 

 

 

Zamulenie zbiornika przepompowni

Uszkodzenie- nieszczelność zbiornika, połączeń Sprawdzić szczelność samej pompowni oraz sieci kanalizacyjnej przed pompownią
 

 

 

Pompa nie tłoczy cieczy do rurociągu, spadek ciśnienia w rurociągu tłocznym.

Zatkany otwór ssawny, niedrożność odcinka tłocznego, źle posadowiona pompa na kolanie stopowym, zbyt gęsta ciecz, uszkodzona uszczelka lub jej brak. Brak napięcia lub jego asymetria, zablokowany wirnik. Wyciągnąć pompę ze zbiornika i oczyścić, prawidłowo posadowić pompę. Sprawdzić napięcie sterowanie
 

 

 

Ścieki pompowane do rurociągu cofają się, występuje tzw. przebicie między pompami

Zawiesił się zawór zwrotny Odkręcić, wyczyścić kulę lub klapę zaworu

Częstotliwość prac konserwacyjnych przy pompowniach ścieków i infrastrukturze towarzyszącej

Urządzenie Rodzaj prac konserwacyjnych Częstotliwość
Pompy ściekowe Oczyszczenie wlotu i wylotu pompy, oczyszczenie wirnika, sprawdzenie połączenia z rurociągiem 1 raz miesięcznie

 

 

lub dodatkowo w razie potrzeby

 Włączniki pływakowe i sondy hydrostatyczne Wypłukanie sondy i włączników pływakowych usunięcie tłuszczu osadów z urządzeń sterowniczych 1 raz miesięcznie

 

 

lub dodatkowo w razie potrzeby

 Sieć kanalizacyjna na napływie do pompowni Przegląd kanalizacji na napływie przed pompownią w celu zapobiegania dostawaniu do kanalizacji piasku ziemi poprzez nieszczelne obudowy studni lub uszkodzoną sieć kanalizacyjną 1 raz 3 miesiące

 

 

lub dodatkowo po ulewnych deszczach, roztopach

 

 

 

Instalacja elektryczna

 

Przegląd wizualny instalacji kablowych, oraz pomiary i sprawdzenie połączeń elektrycznych 2 razy w roku

 

 

dodatkowo pomiary w przypadku stwierdzenia utraty wydajności przez pompy „wyrzucanie” zabezpieczeń

Zbiornik pompowni urządzenia hydrauliczne Okresowe oczyszczanie komory zbiornika, dezynfekcja pompowni oczyszczanie armatury i ścian pompowni 4 razy w roku

 

 

dodatkowo po wzmożonych napływach związanych z anomaliami pogodowymi

Wymagania bhp

Wymagania bhp dotyczące pompowni ścieków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wskazówki bezpieczeństwa dla prac montażowych

Należy:

– przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pracy,

– zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym,

– przestrzegać obowiązujących przepisów, wymogów zakładu energetycznego związanych z instalowaniem urządzeń elektrycznych,

prace i roboty w komorze przepompowni mogą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, z których tylko jedna  z nich może znajdować się w komorze. Druga osoba powinna pozostawać na zewnątrz i asekurować pracownika przebywającego w pompowni,

– przed zejściem do komory pompowni należy ją wywietrzyć przez 30 min przez otwarcie włazu, następnie dokonać pomiaru niebezpiecznych gazów wybuchowych przy pomocy odpowiedniego sprzętu pomiarowego.  W czasie wietrzenia oraz prowadzenia robót przy otwartym włazie należy właściwie zabezpieczyć otwór włazowy przed przypadkowym wpadnięciem pracowników lub osób postronnych do komory pompowni,

– w czasie prowadzenia prac w komorze pompowni należy w szczególny sposób dbać o przestrzeganie czystości, stosować rękawice i odzież ochronną, a wyjęte zespoły pompowe lub inne elementy wyposażenia mające kontakt ze ściekami powinny być wypłukane i zdezynfekowane,

– ponownie zamontować lub załączyć wszelkie urządzenia ochronne i zabezpieczające po zakończeniu prac.

Schemat ogólny pompowni ścieków

Schemat przepompowni ścieków Zakroczym
1 Kominek wentylacyjny 2 Właz wejściowy 3 Zbiornik-obudowa pompowni 4 Licznik ee 5 Prowadnice pomp 6 Kolano stopowe sprzęgające 7 Rurociąg tłoczny 8 Króciec tłoczny 9 Zasuwa-zawór przelotowy 10 Zawór zwrotny 11 Drabina 12 Łańcuch do 13 Zasilanie pomp 14 Pompa zatapialna 15 Podest monterski 16 Nasada płucząca 17 Króciec napływowy 18 Zasilanie/sterowanie pompowni 19 Sonda hydrostatyczna 20 Włącznik pływakowy 21 Szafa sterownicza

 

 

Zobacz także:

Średnia ocena
5 na 5 gwiazdek. 4 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl